Lidmaatschap NVA

De NVA wil voor haar leden een netwerk zijn van vooraanstaande professionals in het vastgoed, met een geografische focus op de Randstad. Bij de bijeenkomsten van het netwerk wisselen de leden onderling kennis en ervaring uit en inspireren zij elkaar. Ook bezoeken zij interessante projecten. Dit geeft een scherp inzicht in actuele trends, ontwikkelingen en uitdagingen.

Deze doelstelling maakt de NVA waar doordat het ledenbestand een brede afspiegeling vormt van vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het vakgebied rondom de ontwikkeling en instandhouding van vastgoed. Deze brede vertegenwoordiging van disciplines bevordert de kennisontwikkeling en stimuleert nieuwe inzichten, visies en concepten.

Voorwaarden lidmaatschap en procedure

Het is van essentieel dat de deelnemers binnen de organisaties waar zij werken posities op managementniveau bekleden. Zij bepalen de strategie en beleid van de organisatie (mede) en zijn daarmee inspirerende gesprekspartners voor andere deelnemers aan de bijeenkomsten. Op hun uitnodiging kunnen ook jonge high potentials van de deelnemende organisaties participeren; de ontmoeting van nieuw talent met ervaren vastgoedprofessionals zorgt over en weer voor nieuwe inzichten. Verder is van belang dat leden van de NVA zelf interessante thema’s kunnen inbrengen voor de bijeenkomsten en/of relaties hebben die dergelijke thema’s kunnen inleiden en verdiepen. NVA-leden staan midden in de vastgoedpraktijk en duiden ontwikkelingen en projecten die voor het gehele netwerk van belang kunnen zijn.Het bestuur bewaakt deze uitgangspunten en ijkt hierop regelmatig het ledenbestand.

De aanwas van nieuwe leden vindt meestal plaats wanneer gasten van leden een bijeenkomst hebben bijgewoond en te kennen hebben gegeven lid te willen worden. De NVA hanteert hiertoe een ruimhartig introducees-beleid. Het bestuur beslist vervolgens over de toelating van nieuwe leden. Vaak wordt door het bestuur met individuele leden afgestemd over het uitnodigen van potentiële leden uit een doelgroep waarvan de afspiegeling nog beperkt is.

Geïnteresseerden in een NVA-lidmaatschap kunnen een bericht sturen via onderstaand contactformulier.

Het lidmaatschap is persoonsgebonden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2019 €600. Bij toetreding als lid tot de NVA ná 30 juni wordt de contributie voor het eerste jaar gehalveerd.